Search

Search Icon

search

header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του επιχειρηματικού-επενδυτικού περιβάλλοντος στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη για το έτος 2014
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Ημερομηνία: 22/12/2014
Σχετικός σύνδεσμος: http://fipa.gov.ba
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σεράγεβο
Πηγή: Foreign Investment Promotion Agency of Bosnia and Herzegovina
Κείμενο:

1. Η Υπηρεσία Προώθησης Ξένων Επενδύσεων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης – FIPA BiH [http://fipa.gov.ba], ενημέρωσε πρόσφατα Γραφείο μας σχετικά με πρωτοβουλίες σε επίπεδο κράτους και οντοτήτων ΒκΕ, για το έτος 2014, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του επιχειρηματικού-επενδυτικού περιβάλλοντος.

2. Σύμφωνα με ενημέρωση Υπηρεσίας, σημαντικές μεταβολές έλαβαν χώρα σε επίπεδο νομοθετικών-κανονιστικών ρυθμίσεων οποίες υπήρξαν αποτέλεσμα εισηγήσεων και προτάσεών της τόσο προς το Συμβούλιο Υπουργών ΒκΕ όσο και προς τις κυβερνήσεις των οντοτήτων. Η FIPA εκτιμά ότι οι μεταβολές αυτές θα έχουν μεσοπρόθεσμα ευνοϊκό αντίκτυπο στην χειμάζουσα οικονομία της χώρας και κυρίως στον αποφασιστικής σημασίας γι’ αυτήν τομέα της προσέλκυσης και διατήρησης ΑΞΕ στην χώρα. Συνοπτικά, οι σημαντικότερες σχετικές μεταβολές που σημειώθηκαν κατά το τρέχον έτος, σε επίπεδο κράτους και οντοτήτων, είναι οι ακόλουθες.

3. Κρατικό επίπεδο: η Αρχή Εμμέσου Φορολογίας της ΒκΕ (Indirect Taxation Authority), προς τον σκοπό της βελτίωσης των συχνά δυσκίνητων και αδιαφανών τελωνειακών διαδικασιών, προέβη σε ενδελεχείς προετοιμασίες για την ανάπτυξη και αρχική εφαρμογή του νέου μηχανογραφημένου συστήματος διαμετακόμισης [NCTS - New Computerised Transit System, Απόφαση 253/2003/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2007) - άρθρο 5.1.γ (ΕΕ L 36/2003, σ. 3)], το οποίο συνιστά την πρώτη διαδικασία «ηλεκτρονικού τελωνείου» (e-customs) που θα εφαρμοστεί στη χώρα. Το νέο αυτό σύστημα, το οποίο αναμένεται να ελαττώσει κατά πολύ τις χρονοβόρες τελωνειακές διαδικασίες και να διευκολύνει την συνοριακή διέλευση και την ροή των εμπορικών συναλλαγών, αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις ένταξης στην ΕΕ και το σύστημα θα πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία τουλάχιστον 1 χρόνο προ της αποκτήσεως της ιδιότητας του πλήρους μέλους. Σύμφωνα με την FIPA, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που εξασφαλίζει το νέο σύστημα, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του έτους 2015, είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών διοικήσεων αντί της μέχρι σήμερα ακολουθούμενης διαδικασίας υποβολής εγγράφων σε κάθε σημείο διέλευσης της χώρας. Η εφαρμογή του NCTS θα επιτρέψει ώστε η διαδικασία υποβολής της τελωνειακής διασάφησης να γίνεται ηλεκτρονικά (μείωση κόστους και χρόνου διέλευσης) και επομένως να δύναται να επαναλαμβάνεται αυτόματα καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς άνευ υποχρέωσης υποβολής τελωνειακών παραστατικών σε κάθε σημείο συνοριακής διέλευσης (πρόβλημα αυτό είναι έντονο στα σημεία διέλευσης περιοχής Neum, οποία απέχουν ελάχιστα χλμ. μεταξύ τους), ενώ και τα αγαθά θα είναι «ανιχνεύσιμα» (trackable) οποιαδήποτε στιγμή. Οι βάσεις για την εφαρμογή του νέου συστήματος τέθηκαν με την υλοποίηση έργου, χρηματοδοτούμενου από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας-IPA National Programme 2010, το οποίο αφορούσε την ενίσχυση του τελωνειακού τομέα και είχε δικαιούχο φορέα την Αρχή Εμμέσου Φορολογίας της ΒκΕ [http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/bosnia_and_herzegovina/ipa/2010/part-1/pf_12_ipa_2010_customs_ita_2010.04.29_en.pdf] .

4. Οντότητα της Republika Srpska: 36 συνολικά ρυθμίσεις για την βελτίωση των εισαγωγικών και εξαγωγικών διαδικασιών στην Republika Srpska απλοποιήθηκαν και οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των συναλλαγών επεκτάθηκαν από 6 μήνες σε 1 έτος. Επιπλέον, με την υιοθέτηση του «Νόμου για τον χωροταξικό σχεδιασμό και τις κατασκευές» (διαθέσιμος μόνο στην τοπική γλώσσα στο: http://www.investsrpska.net/files/Zakon_o_uredjenju_prostora_i_gradjenju.PDF), απλοποιήθηκε η διαδικασία για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Τέλος, με νόμο ο οποίος τροποποιεί τον «Νόμο για τον φόρο εισοδήματος» στην Republika Srpska, υιοθετείται το όριο μη φορολογητέου εισοδήματος στα 200 BAM (102,258 ευρώ), με σκοπό την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στην οντότητα.

5. Οντότητα της Federacija BiH: σημαντικές εξελίξεις έλαβαν χώρα στον τομέα της εγγραφής / καταχώρισης των επιχειρήσεων (business registration). Υιοθετήθηκε νόμος ο οποίος τροποποιεί τον «Νόμο περί εγγραφής των επιχειρηματικών οντοτήτων» στην Federacija BiH. Οι τροποποιήσεις απλοποιούν την διαδικασία εγγραφής, με σκοπό την εξάλειψη διοικητικών εμποδίων τα οποία επιβαρύνουν την ανάληψη και ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην οντότητα. Πιο συγκεκριμένα, μειώνουν σημαντικά το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Federacija BiH, ελαττώνοντας τον αριθμό των διαδικασιών και των εγγράφων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των απαραίτητων συμβολαιογραφικών πράξεων (π.χ. αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου, μεταβολές στην έδρα, στην δραστηριότητα ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο μιας επιχείρησης). Τέλος, παρέχεται εφεξής η δυνατότητα εγγραφής υποκαταστημάτων (branch offices) αλλοδαπών νομικών προσώπων στο έδαφος της Federacija BiH.

6. Παράλληλα, FIPA μας ενημέρωσε ότι δημιουργήθηκε ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο αδειών για όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης της ΒκΕ (κρατικό, οντότητες, καντόνια, δημοτικές αρχές), με σκοπό την διευκόλυνση ξένων επενδυτών ως προς την εκκίνηση και περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΒκΕ. Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μητρώο γίνεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:
[http://fipa.gov.ba/informacije/poslovanje/E_%E2%80%93REGISTRI/Default.aspx?id=6123&langTag=bs-BA]

7. Η Υπηρεσία FIPA, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τα οικονομικά / εμπορικά τμήματα των πρεσβευτικών αρχών στην ΒκΕ, μας διαβεβαίωσε ότι θα εξακολουθήσει να αποτελεί και στο μέλλον ενεργό φορέα ο οποίος θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση του περιορισμού των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ξένες επιχειρήσεις στο έδαφος της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, μας γνωστοποίησε την επιθυμία της όπως εφεξής την ενημερώνουμε σε τακτική βάση για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν Έλληνες επενδυτές στη χώρα, ώστε αυτά να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά εν τη γενέσει τους μέσα από την από κοινού συνεργασία για την εξεύρεση αμοιβαία επωφελών λύσεων.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov